Çakıcı'nın İlk Kurşunu (Tereke)

Çakıcı'nın İlk Kurşunu (Tereke)Kitap, Sabahattin Ali taraf ndan 1948 te yaz lan u c mleyle bitiyor Ve yine bu millet pek iyi biliyor ki, as l tehlike, bu memleketin istikl lini de, h rriyetini de, varl n da tehdit eden bir tek ve hakiki tehlike, bug nk ehliyetsiz iktidar n devam d r Ayn milletin mensubu muyuz acaba Ben Hayatta Herkese Kar Lakayd Md R Bu Bende Sevmek Hissinin Mefkudiyetinden De Il Ok Fazla Olu Undand R Ben Sevdiklerimi K Pek Gibi Severim Yavrum Zelilane Severim Iir, Hikaye Ve Romanlar Nda, Tan Mlamakta G L K Ekti Imiz Kimi Duygular Ustal Kla Anlatan Insan , G C , Zay Fl Ve Zaaflar Yla Bir B T N Olarak Kavray P D N Vermez Bir Ger Ek Ilikle Yans Tan Sabahattin Ali, Sand Ndaki Belgeler Aras Ndan Derlenen Hikaye, Iir Ve Yaz Lar Yla Ilk Kez Okur N Nde yk lerin haricinde, zellikle Konya daki kad nlar zerine verdi i konferans b y k keyifle okudum Yazar n l m nden sonra kan hi bir yerde yay mlanmam notlar ndan derleme bir kitap Yar m, tamamlanm , tamamlanmam , hikayeler, iirler, makaleler var Kitaba da ismini veren ak c n n ilk kur unu en cok be endi im oldu iirlerini sevmedim, sevemedim Makaleler her ne kadar 1940 larda yaz lsa da hala g ncelli ini koruyor Makalelerin herkesin okumas n tavsiye ediyorum. Bu kitap Sabahattin Ali nin ld r lmeseydi daha neler yapmak istedi ini g steren ayr ca g r leriyle ya ad d nem i inde ne kadar ayd n ve ileri g r l bir yazar oldu unun kan t d r zellikle gen k zlar n yeti tirilmesi ve toplumda kad n n yeri konulu konferans i in haz rlad yaz ve h k met hakk ndaki g r lerini anlatan yaz s beni ok etkiledi diyebilirim Zaten sonras nda da ok uzun ya at lmad da bir ger ek. Bu kitab okurken, Sabahattin Ali nin ld kten sonra bas lm olan karalamalar, izimler, iirler, k e yaz lar n n bulundu u bir sand k n i ine k sa s reli ine kilitlenmi gibi olacaks n z Ayr ca bu sand kta rastlad n z ak c n n ilk Kur unu nu okurken Ya ar Kemal in ukurova efsanelerinde duyulan Anadolu seslerinin bu sefer Ege dolaylar ndan nlad n hissedeceksiniz Kurba a kokan iirleri ve memleket kayg s ta yan yaz lar ile bu sand ktan kmak istemeyeceksiniz.Kitaptan birka al nt nsanlar n hayvanlardan en farkl olan uzuvlar , dima lar d r edebiyat, b t n sanat ekilleri ve Nevileri, maddi menfaatlerden uzak ilim, hep bu dima hususiyetin neticesidir Karn n doyuramad m z, s hhatini koruyamad m z, tahsilini temin edemedi imiz her ocuk, bu memlekete y z milyon laz m diyenlerin g z ne, onlar gaflet uykular ndan uyand rmak i in sokulmu birer parmakt r Bak n ocuklar una buna kahrolsun demekle millet ya amaz Millet, sizin salonlarda toplan p cezbeli dervi ler gibi rp nman z de il, kendisine elinizi uzatman z bekliyor sabahattinali ak c n nilkkur unu igread igreads reading okuyorum neokuyorum kimneokudu bookstagram today neokuyorum kitap kitaptavsiyesi book instabook instabooks instagram booklover today okumatavsiyesi books booklove bookish bookstory booknow instabook instagood library k t phane sahaf bookshelf Bir fikir adam olan Sabahattin Ali nin terekesini i eren bu kitab ok sevdim zellikle yaz lar n n oldu u b l mdeki Kad nlar zerine Bir Konferans adl yaz s muazzam Herkesin ama herkesin okumas , i indeki fikirleri sindirmesi ve bunlar hayata ge irmesi gerekir 85 y l nce yaz lm olmas na ra men ylesine bug n anlat yor kiE er kitab sat n almasan z bile bir kitap ya girdi inizde l tfen ama l tfen bu yaz y okuyun.Kitapta yer alan Yazmay Planlad Hik ye ve Romanlar n Listesi ni okumak ise beni inan lmaz zd Gen ya nda faiili me hul bir cinayete kurban gitmeseymi neler yazacakm neler Bir zengin bunu hi bir zaman hissetmemi ti Bir e meden sade bir yeri doldurmak i in akan paralarda, ne kadar yetimin h , ne kadar fakirin g zya vard nsanl , fakirleri d nemeyerek onlar ezmek, onlar n s rt ndan, onlar istismardan alt nlar biriktirmek, ve sonra bu biriken paralarla yine onlar n mahv na al arak, onlar st nde bir hakim, bir amir kesilmek, bir insan n, insan olan kalbin i i olamazd. Geriye kalanlardan derlenen bu kitapta gazete yaz lar ve iirler Sabahattin Ali yi hissettiriyor.Planlad eserlerini okumak h z n verici. Asl nda Sabahattin Ali nin toplama eserlerinden meydana gelmi ve i indeki hikayelerden en uzunu olan hikayenin ad n alm bir kitap Eserlerin ne ekilde elde edildi i ve bir kitapta topland n s zde anlat l yor 4 hikayesinden, 11 iirinden, 1 operas ndan, 8 yaz s ndan ve izdi i baz motiflerden olu uyor Bir de yazmay planlad hikaye ve romanlar n listesi ve herbiri i in yazmadan once yapmay planlad i ler bulunuyor lk hikaye bir arkada n n k z arkada na yazd bir mektup kinci hikaye bir retmenin rencisine a k , ki Sabahattin Ali nin kendisinden bahsetmi olabilece i d n l yor G zel bir a k hikayesi nc hikaye ise bir otob s yolculu unu anlat yor fakat yar m kalm bir hikaye D rd nc hikaye de ak c n n lk Kur unu, bir kahramanl k, bir zeybek hikayesi Hikayeleri yine her zamanki gibi okurken ya anabiliyor Karakterlerin ki iliklerini, duygular n , hislerini, d ncelerini sanki oturdu unuz yerden izliyor, adeta onlar ile birlikte ayn s reci ya yorsunuz Zaten Zweig ile birlikte bu tarz ndan dolay zevkle okudu um bir yazar Sabahattin Ali Kitab n yaz lar n da i ermesi ilgin bir durum Yaz lar n ba l klar Kad nlar zerine Bir Konferans, T rkiye Hapishaneleri, Emperyalistin Tarifi, Bu Memleketi Kurtarmak in, Milliyet inin Tarifi, H rriyet Meselesi, Milliyet i Gen lik, As l B y k Tehlike Bug nk Ehliyetsiz ktidar n Devam d r Son yaz ld r lmeden nce yazd son yaz olmas a s ndan ba l ile de ilgin Yaz lar nda konular farkl bir bak a s ile ele almas insan n ufkunu a yor Sarho tu Adamak ll sarho tu Fakat ben bir kad n n bu kadar g zel sarho olaca n tasavvur edemezdim Sarho luk insanlar irkinle tirir, halbuki bu k z sarho lu u g zelle tirmi ti Ben onu g rd kten sonra i ki aleyhtar olanlara g ld m.

Sabahattin Ali February 25, 1907 April 2, 1948 was a Turkish novelist, short story writer, poet, and journalist.He was born in 1907 in E ridere township now Ardino in southern Bulgaria of the Sanjak of G m lcine now Komotini in northern Greece , in the Ottoman Empire He lived in Istanbul, anakkale and Edremit before he entered the School of Education in Bal kesir Then, he was transferred

❴EPUB❵ ✰ Çakıcı'nın İlk Kurşunu (Tereke) Author Sabahattin Ali – Webcambestmilf.info
  • Paperback
  • 152 pages
  • Çakıcı'nın İlk Kurşunu (Tereke)
  • Sabahattin Ali
  • Turkish
  • 11 June 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *