Magda.doc

Magda.doc Osiemnastoletni Magd Poznajemy W Dramatycznym Okresie Ycia, Gdy Dowiaduje Si , E Jest W Ci Y Jak Dosz O Do Tego, E Zdolna I Pracowita Dziewczyna Wpad A W Tak Powa Ne Tarapaty Jak Prze Yje To Brutalne Wej Cie W Doros O Magdac To Pe Na Dramatyzmu, Ale I Epizod W Humorystycznych Oraz Wewn Trznego Ciep A, M Dra Powie O Dojrzewaniu Wp

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Magda.doc book, this is one of the most wanted Marta Fox author readers around the world.

❰KINDLE❯ ❀ Magda.doc Author Marta Fox – Webcambestmilf.info
 • Paperback
 • 212 pages
 • Magda.doc
 • Marta Fox
 • Polish
 • 19 November 2018

10 thoughts on “Magda.doc

 1. says:

  Magda jest najlepsz uczennic w klasie, ale nie ma atwego ycia Ukochany ojciec zmar , a od tego czasu jej z e stosunki z matk jeszcze bardziej si pogorszy y Obie kobiety yj obok siebie c rka stara si nie wchodzi matce w drog , wype nia swoje obowi zki i nie wchodzi w g bsze tematy rozm w, by nie doprowadzi do kolejnej awantury lub r koczyn w Sytuacja Magdy staje si jeszcze bardziej skomplikowana gdy jej podejrzenia o konsekwencjach pierwszej, letniej mi o ci sprawdzaj si Jest w ci y D ugo sama yje z t tajemnic , a jej jedynym powiernikiem staje si D ord stary PC na dyskietki, w kt rym zaczyna prowadzi sw j dziennik.Czytelnik przenosi si we wczesne lata 90 prawie nikt nie ma dost pu do internetu, nie m wi c o telefonach kom rkowych, ale problemy nastolatk w wci s takie same Nieplanowana ci a to temat trudny, ale niestety wci powszechny Forma dziennika, w konwencji kt rego autorka utrzymuje ca powie , pozwala nam obserwowa etapy oswajania si Magdy z wiedz , e jest w ci y, powolnym akceptowaniem tego faktu, godzenia si z nim i odczuwania go Poza swoim stanem, Magda jest zwyczajn nastolatk , tegoroczn maturzystk , kt ra kocha si uczy , czyta ksi ki i chodzi do teatru Jednak jej ycie stopniowo ulega zmianie, a czytelnik ma wgl d do jej przemy le , obaw, a tak e ma ych codziennych rado ci.Skomplikowana i toksyczna relacja z matk nie jest tu bez znaczenia Magda pr buje pozna jej przyczyny podczytuj c w tajemnicy pami tniki swej rodzicielki z okresu, gdy by a w jej wieku tu przenosimy si do lat 60 i odkrywamy zaskakuj ce podobie stwa mi dzy obiema kobietami.Szokuj ca dla mnie by a reakcja matki na wie o ci y Magdy, a tak e ojca ukasza ch opaka, dla kt rego Magda latem straci a g ow My l , e autorka chcia a ukaza dwa r ne, skrajne podej cia rodzic w do tego trudnego tematu Nasza bohaterka z jednej strony znalaz a si w sytuacji bez wyj cia, ale z drugiej kto przyszed jej z pomoc W prawdziwym yciu rzadko si tak zdarza Jednak ta pozycja ma zmusi do refleksji i wszechstronnego przemy lenia problemu.Magda jest bohaterk siln , upart i do wiadczon przez ycie, dlatego jest w stanie pewne rzeczy kalkulowa na ch odno i dog bnie przemy le Jest r wnie postaci , z kt r atwo przyjdzie si czytelniczkom identyfikowa jak wiele z nas ma problemy w domu, nieszcz liwie si zakochuje, nie ma z kim szczerze porozmawia o swoich sprawach Styl autorki jest bardzo naturalny i przyst pny, zapiski Magdy maj charakter spontanicznego toku my li a to odbiorc wci ga i porywa tak, e ci ko si od ksi ki oderwa J zyk jest zadbany, niestylizowany na przesadnie m odzie owy, adekwatny do czas w, w kt rych rozgrywa si historia.Urozmaiceniem dla czytelnika s przedruki wynik w bada Magdy, a tak e bilet w wst pu do teatru, kina, itp Magda.doc to pozycja niebanalna, pozwalaj ca na trudny problem nastoletniej ci y spojrze z wielu aspekt w z punktu widzenia zawiedzionej matki, zatroskanego dziadka, zoboj tnia ego ojca dziecka, oddanego przyjaciela, instytucji pa stwowej jak jest szko a, przestraszonej, ale pewnej siebie przysz ej mamy Ksi ka zmusza do refleksji, a co najwa niejsze jest napisana w spos b odpowiedni dla m odzie y interesuj cy, nieprzesadzony i mo liwie lekki Wed ug mnie powinna by to lektura obowi zkowa dla ka dej dojrzewaj cej dziewczynki, jak r wnie i ch opca.

 2. says:

  Super ksi ka Ciekawa, wci gaj ca i prawdziwa

 3. says:

  Nudny popis grafomanii Nierealistyczna bajka umacniaj ca szkodliwe stereotypy Przykre, e jest to lektura dla gimnazjalist w.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *