Minonun Siyah Gülü

Minonun Siyah Gülü Hayal k r kl insan ld rm yor yengecim Yaln zca, ya ama azmimiz bir par a eksiliyor ba ka bir ey olmuyor Bir defa daha aya a kalkana kadar, eskisi gibi g lmeye ba layana kadar, g nl k i lerin heng mesine tekrar d nene kadar, bir vakit bocal yoruz Sonra yara izi gibi bir ey kal yor Zamanla kabuk ba l yor Elin hep oraya gidiyor ka yorsun nsan n, diliyle eksik di ini yoklamas na benziyor Sonra ka mamay , yoklamamay reniyorsun Hepsi yalan tabii nanma Ben daha ok gencim Al nt yapmak i in not defterimi kar yorum, beni vurdu u yerden hangi c mleyi ekip alsam ard s ra bir sonrakini de almam gerekiyor Not defterime ge irmeye kalksam san r m t m kitab ba tan ba a yazar m Bir bahar ak am k r k r bir sofrada, ok sevdi im bir eyi delice zl yor gibiyim Uzun zamand r bir kitap beni bu kadar sarsmad , hem de minik ayr nt larla Hen z yar lamad m kitab , belki de daha erken ama bu kitap beni vuracak gibi duruyor iir gibi roman 1960lardan 2000lere uzanan zmir de ya ayan bir ailenin hikayesi..ba larda kim kimdir, ne anlat yorlar diye karma aya d lse de sonradan ta lar yerine oturuyor Bir rp da okunan bir d nem kitab.. Tayin Emrim Ay Sonra Kt Emri Ald M G N N Sabah Nda Hasan Ast Lar Nfaz Gecesi Uyumam T K Babam, Nuri Amca, Annem Ve Ben, Salondaki Masan N Evresinde Oturuyorduk Pencerenin N Ndeki Plak Akasyaya Konmu Suskun, Korunmas Z K Ser Eleri Gibi Radyoyu A M T K Bir Haber Bekliyorduk Annem S K S K Mutfa A Gidip A L Yordu Nuri Amca, K M Ldamaks Z N N Ne Bak Yordu Elleri Dizlerinin St Ndeydi Omuzlar Km T Konu Muyorduk Birbirimizin Y Z Ne Bakam Yorduk Nsan, Sonuna Kadar Umutlu Olabiliyor Umut Bir Are De Il Ama Galiba Areden Daha B Y K Bir Ey L Y Llarda Bir Ege Kasabas Nda Ba Layan Yasak Bir A KlaEyl L N Hemen Ncesinde Geli Ip Darbenin Ard Ndan Pek Ok Ki Iyle Payla Lan Bir Kaderle Son Bulan K R K Bir A K Iki Katmanl Bu Roman N I I E Ge En Iki Farkl Hik Yesi M Cadeleleriyle, Inan Lar Yla, Hakl L Klar Ve Yenilgileriyle B T N Bir Ku Ak Ve Darbelerden, Idamlardan Ge En, Yar M Kalan Hik YelerleLi Y Llara Uzanan Yak N Tarihimiz Siyasi Bir Ortam N I Inde Filiz Veren A Klar, Ye Eren Duygular,yar M Kalan UmutlarH Sn Arkan,L Y Llardan Ba Layarak, ZellikleEyl L D Neminin Ac Tan Sayfalar Na Bir Ailenin Kad Nlar N N G Z Nden Bak Yor Bu d nyan n terzilerini sevmiyorum, Zehrac m hayat daralt yorlar sf 146 ok farkl bir kitapt H sn Arkan n kalemi de en az sesi kadar g zel Olaylar kurgusu, okuyucuya verdi i hissiyat Benim g z mde etkisini uzun s re koruyan kitaplardan biridir. Ege yi sevdiren, ya an lan d neme lanet ettiren enfes bir H sn Arkan roman. hayat m boyunca olmak isteyece im bir kad nla tan t m her eyiyle. Bir tan d m var, dizinin dibine oturup niversite an lar n dinlerdim O zamanlar, 1978ler falan i te, gencecik ocuklardan biri o da solcu ve idealist Derslere giriyor, al kan biri, kitaplar okuyor b yle Gorbacov falan, akademisyen olmak istiyor vs O ki inin g zleri n nde hocas i leniyor, Amfiler birtak m ki ilerce bo alt l yor, tutuklamalar oluyor, kay plar ve kendisinden bir daha haber al namayanlar oluyor Deniz Gezmi ve arkada lar as l yor Binlerce haks zl k, i kence, l m ve kay p Sonra y llar ge iyor, ki i iyi bir mevkide al yor, h l solcu ve idealist ama bezmis biraz da Hala kapitalizmden nefret ediyor Patronlar n umursamazligi ve a g zl ne lanet okuyor Halklar n karde li ini savunuyor ama onun halk na yap lan zulumleri unutamiyor y llar nce, lise y llar nda iken kendisine rk y z nden hakaret eden bask n rk n gen lerini unutamiyor Sistemin onlar savunusunu hep, affedemiyor Nas l unutsun Fa izmi savunanlari nas l affetsin Bu kitap bana bunlar hat rlatt z l yorum Ger ekten ok z l yorum Temel insan haklar ve zg rl kleri, tam demokrasi ve mutlak e itlik gelmiyor diye z l yorum H sn Arkan bunlar yazd ve ben de Nihan sayesinde bu g zel ve i burkan kitab okudum diye seviniyorum Te ekk rler Nihan, te ekk rler H sn Arkan Kahrolsun Fa izm, ya as n halklar n karde li i H sn Arkan n okudu um ilk kitab oldu ark lar n ve sesini ok sevdi im bir sanat n n kalemini okumak ayr bir g zel geldi Mino nun Siyah G l 1960 ve 1980 y llar aras nda zmir de ya ayan bir ailenin kad nlar n n a z ndan kesitler sunuyor Kendine zg ki ili iyle ba ms z bir ressam, zaman kocas n n eve geli ve gidi saatleri olarak belirlemi bir ev han m ve onun k z Zehra n n hikayesi 80 darbesinin bu lkede ya ayan di er milyonlarca insan gibi y reklere nas l ate d rd bir kere daha vuruyor sizi Sebebi bile belli olmadan as lan onca gen , uyrudulmu k l flar, bize ne kadar uzak geliyor Oysa hi de de il, tam u anda bile bu lkenin bir yerinde birine ok b y k bir haks zl k yap l yor G zlerden uzaktaBazen do du um a d nd mde her eyin ne kadar kelimelere mahkum oldu unu g r yorum A klar, dostluklar, aile ba lar , her ey s zc klere ba l gibi A k derinliklerde de il de s sl p sl c mlelerde ya an yor Ve bunu ylesine kan ksam z ki Oysa belki de derinlerde ya anan a k dilsizdir Kirletilmez s zc klerleYazar n di er kitaplar n da bulup okurum umar m, g zel bir pazar sabah ge irdim sayesinde. imdi y ld zlar seyredece im ,d nyal Bir g n sizinle de seyrederiz.Gecenin merdivenine oturup.Hi bir eye sahip de ilmi iz gibi pt m sizi Asla d nyal olmam bir insan n hikayesi bu Kendi zg rl n n m cadelesini vermi bir kad n , ona adeta karde olmu bir can yolda ve s ylenmeden ya ananlar n hikayesi.Ge mi ve ge memi ac lar n anlat s H sn Arkan n kalemi ne de g zel.Di er kitaplar n okumak i in imdiden sab rs zlan yorum.

H sn Arkan 1958 y l nda zmir in K n k il esinde do du 1975 y l nda, Bergama Lisesi ni bitirdi Ankara Devlet M hendislik ve Mimarl k Y ksek Okulu nda y l mimarl k okuduktan sonra, 9 Eyl l niversitesi Hukuk Fak ltesi nden mezun oldu.1985 te, kesinle en cezas nedeniyle yurt d na kt Bir y l Atina da, be y l Hollanda da, iki y l K ln de ya ad 1987 y l nda, Amsterdam da, arkada lar yla

❴PDF / Epub❵ ☁ Minonun Siyah Gülü  Author Hüsnü Arkan – Webcambestmilf.info
  • Paperback
  • 252 pages
  • Minonun Siyah Gülü
  • Hüsnü Arkan
  • Turkish
  • 28 August 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *