Picking Up The Pieces

Picking Up The Pieces Autor Bestsellerowego Profilu Mordercy Zabiera Nas Tam, Gdzie Oko W Oko Konfrontuje Si Z Najciemniejsz Stron Ludzkiej Natury Do Gabinetu Psychologa S DowegoJak Zareagowa , Gdy Kto Wyznaje, E Ma W Piwnicy W Asnor Cznie Zbudowane Krzes O Elektryczne Co Zrobi , Gdy Tw J Pacjent Jest Bandziorem, Kt Ry Ama Ludziom Nogi, Ale Jego Najwi Kszym Problemem Jest To, Co My Li Jego Mama Czy Psycholog Zamkni Ty W Jednym Pomieszczeniu Z Cz Owiekiem, Kt Rego Wys A Do Wi Zienia, Mo E Czu Si Bezpieczny Najs Ynniejszy Brytyjski Profiler Paul Britton W Swojej Ksi Ce Pasjonuj Co Opowiada O Pracy Psychologa S Dowego Brutalni Przest Pcy, Ofiary Przemocy Szukaj Ce Zemsty, A Nawet Cz Owiek Wierz Cy, E Jest Wilko Akiem To Z Nimi Konfrontuje Si Sam Na Sam Podczas Sesji Za Zamkni Tymi Drzwiami Gabinetu Tam Rozgrywa Si Psychologiczna Gra, Kt Rej Celem Jest Znalezienie Odpowiedzi Na Dwa Podstawowe Pytania Kim Jeste I Dlaczego Taki Si Sta E Ta Ksi Ka To Fascynuj Ca Pr Ba Zrozumienia Umys W, Kt Rymi Zaw Adn O Z O

He is perhaps the UK s leading psychological profiler.Paul Britton was born in 1946 Following degrees obtained in psychology from Warwick and Sheffield universities, he has spent the last twenty years working as a consultant clinical and forensic psychologist He has advised the Association of Chief Police Officers Crime Committee on offender profiling for many years and currently teaches postgr

❰Epub❯ ❥ Picking Up The Pieces Author Paul Britton – Webcambestmilf.info
 • Hardcover
 • 464 pages
 • Picking Up The Pieces
 • Paul Britton
 • English
 • 09 April 2017
 • 9780593045091

10 thoughts on “Picking Up The Pieces

 1. says:

  Od jakiego czasu wydawnictwo Znak rozpieszcza mi o nik w true crime i regularnie poszerza swoj ofert o kolejne bardzo dobre pozycje z tego gatunku ok, trafi si i jeden s abeusz Wyspa Blackwell Stacy Horn chocia to takie stuprocentowe true crime nie by o Profiem mordercy pierwsz wydan u nas ksi zk Paula Brittona by am prze zachwycona Ja ju wielokrotnie wspomina am by a to jedna z najbardziej przera aj cych lektur, jakie dane mi by o czyta A e ja z tych niestrachliwych, to tym bardziej doceniam te nieliczne ksi ki i filmy, kt re potrafi u mnie wywo a dreszcze l ku Kiedy wi c w zapowiedziach wydawnictwa zobaczy am kolejn ksi k Brittona to wiedzia am, e b dzie czytane Z wypiekami na twarzy i ciarkami na plecach Na pewno W ko cu Mordercza uk adanka trafi a w moje apki i mog am zweryfikowa swoje przewidywania I jak to wysz o Ano, powiem Wam, e drugim Wr bit Maciejem to ja raczej nie zostan Pisz to z niema ym b lem serca, ale zawiod am si na Morderczej Uk adance I nie, nie dlatego ze jest to z a ksi ka bo nie jest , ale przez fakt, i jest to kompletnie co innego ni Profil Mordercy A ja nastawi am si na powt rk z Profilu oczekiwa am niemal identycznej ksi ki, tylko wiadomo z nowymi sprawami Pierwsza ksi ka pisana by a z perspektywy Brittona profilera kryminalnego Szczeg owe i makabryczne opisy zw ok, miejsc zbrodni, a tak e ich prawdopodobnego przebiegu Do tego krok po kroku przedstawiony proces tworzenia profilu sprawcy W a nie te elementy sprawi y, i by a to tak wyj tkowo pasjonuj ca lektura W Uk adance tego nie znajdziemy Okej, znajdziemy ale to jest jakie 10% ca ej ksi ki Reszta to opisy sesji terapeutycznych pacjent w Brittona Tak jak w Profilu poznali my Brittona profilera, tak tu jest Britton psycholog Poza samymi spotkaniami z chorymi dok adnie opisany jest ich obecny tryb ycia oraz dzieci stwo, gdy to w nim autor upatruje g wnej przyczyny p niejszych zaburze swoich pacjent w I wiecie, gdybym ja wiedzia a, e to b dzie lektura typu Pami tniczek pocz tkuj cego psychologa i przypadki jego pacjent w z kozetki to pewnie i m j odbi r tej ksi ki by by inny bardziej pozytywny Jednak wydawnictwo i w opisie i w has ach na ok adce jasno reklamuje j jako true crime A prawda jest taka, e Uk adance zdecydowanie bli ej do r wnie ostatnio bardzo popularnych i masowo wydawanych ksi ek z rodzaju wspomnie czy zapisk w najr niejszych lekarzy czy innych pracownik w s u b medycznych Nie zamierzam odradza si gania po Mordercz Uk adank , bo par ciekawych rzeczy si z niej dowiedzia am i nielicznymi niestety momentami trudno by o mi si od niej oderwa Jednak si gaj c po now ksi k Brittona miejcie na uwadze, e wbrew zapowiedziom wydawcy, drugi Profil Mordercy to to nie jest Z tak wiedz i nastawieniem prawdopodobnie nie rozczarujecie si srogo jak ja.

 2. says:

  Overall this book felt disjointed and I couldnt help but feel that it was a rather lame attempt to eke out another book on the back of The Jigsaw Man an excellent read which detailed how Paul Britton aided the police in a number of high profile murder cases in the UK Some reviewers have argued that it contained less of the dark appeal of its predecessor I would disagree but would argue that the tales in this book lacked the appeal and were highly repetetive in nature I lost count of the number of times that Britton said why are you the way you are and how did you get here in relation to a client There was little content in relation to Britton how he felt, the effect of his profession on his personal life there must have been one and his personal viewpoint towards clients This made the book dull than it may otherwise have been.It was OK as a timefiller but if there is anything else on the bookshelf which is of any value then I would pick it up before this one.

 3. says:

  Not as good as The Jigsaw Man, but still a remarkable insight into the world of crime.

 4. says:

  So far, an interesting read but I can t help thinking that Paul Britton is not quite as useful or accurate in his analysis as he thinks he is Nevertheless, his 2 books on my shelf are well worth reading.

 5. says:

  Brilliant I just started the book for a project I enjoy looking into my own worlds from a experienced mind No doubt I will learn something If you are interested in criminal psychology or already in the field then READ this.

 6. says:

  Dlaczego robimy rzeczy, kt re robimy i stajemy si lud mi, kt rymi jeste my Paul Britton to jeden z najs ynniejszych profiler w na wiecie, a Mordercza uk adanka to druga, po Profilu mordercy napisana przez niego ksi ka Tym razem autor zabiera czytelnik w do wiata, kt ry dla wi kszo ci z nas nie jest dost pny.Britton przez ca e ycie zadawa sobie dwa kluczowe pytania kim jeste i dlaczego taki si sta e Za zamkni tymi drzwiami swojego gabinetu stara si znale na nie odpowied Z ogromn pasj i profesjonalizmem opowiada o przypadkach, z kt rymi mia do czynienia w swojej karierze Ka dy z nich wywar ogromny wp yw na jego ycie zawodowe.Bardzo zaintrygowa y mnie sprawy Camerona, kt ry my la , e jest wilko akiem i Susan, kt ra twierdzi a, e jest op tana Czytaj c o nich momentami mia am wra enie, e siedz w gabinecie Brittona i przygl dam si prowadzonej przez niego sesji Najbardziej szokuj ca by a sprawa dziewi tnastoletniej Tabithy, oskar onej o pobicie swojej dziewi ciomiesi cznej c reczki Brutalne prze ycia z dzieci stwa odcisn y pi tno na ca ym yciu tej kobiety Mordercza uk adanka to ksi ka, dzi ki kt rej mo emy zag ebi si w umys y pacjent w Brittona Nasz ciekawo wzmaga na pewno fakt, e nie ma on do czynienia z nimi tylko w zaciszu swojego gabinetu Wa n cz ci opowiadanych przez niego historii jest wsp praca z policj Tworzy profile zbrodniarzy, dzi ki swojemu do wiadczeniu pomaga r wnie detektywom przes uchuj cym podejrzanych Ocenia te ci kie przypadki os b przebywaj cych w zamkni tych o rodkach, cz sto zostaj c sam na sam z niebezpiecznymi przest pcami.My l , e tym, kt rzy czytali Profil mordercy nie trzeba tej ksi ki poleca A kto nie czyta powinien bardzo szybko nadrobi zaleg o ci wietna i naprawd bardzo ciekawa lektura gwarantowana

 7. says:

  Paul Britton to psycholog kryminalny z wieloletnim do wiadczeniem Mordercza uk adanka to jego druga ksi ka po Profilu mordercy , kt ra zosta a wydana w Polsce Opisuje w niej kilka przypadk w, z kt rymi si zetkn zar wno w zaciszu swojego gabinetu, jak i w ramach wsp pracy z policj.Psychologia kryminalna to bardzo skomplikowana dziedzina Sk ada si na ni nie tylko wiedza o tym jak dzia a psychika cz owieka, lecz r wnie wiele zagadnie kojarzonych z kryminalistyk Britton opisuje w ksi ce swoje do wiadczenia od rozpocz cia pracy po studiach, poprzez szkolenia zwi zane z dzia aniami ledczych po prac w charakterze m.in profilera policyjnego.W trakcie lektury poznajemy histori kilku pacjent w oraz ledztw, w kt rych policja potrzebowa a pomocy od do wiadczonego psychologa Jednym z opisywanych przypadk w by a sprawa, w kt rej zab jca pozostawia cia a kobiet w krzakach przy ma o ucz szczanych drogach Britton stworzy profil, kt ry mia pom c w schwytaniu sprawcy Podobnie by o w przypadku zab jcy ony lekarza Stworzony przez psychologa portret pozwoli wytypowa osob , kt ra mia a si dopu ci tego czynu W ka dej takiej sprawie opr cz do wiadczenia zwi zanego z psychologi opracowanie analizy wymaga o r wnie u ycia technik kryminalistycznych Osobie wykszta conej tylko w jednym kierunku rzeczy zwi zane z tym drugim mog yby umkn i tym samym wypaczy obraz sytuacji i skierowa ledczych na fa szywe tropy.Autor wybra kilka interesuj cych przypadk w spo r d tych, z kt rymi mia do czynienia zar wno jako psycholog oceniaj cy czy osoby przebywaj ce w zamkni tych o rodkach mog zosta ju wypuszczone, jak i jako terapeuta W pierwszym wypadku poznajemy Jimmy ego Od dziesi ciu lat przebywa w odosobnieniu skazany za napad na nastolatk W podobnej sytuacji jest Malcolm, kt ry napad kobiet w jej domu, a wcze nie obserwowa j i krad jej bielizn Britton musia oceni czy zostali wyleczeni i mog wr ci do normalnego ycia W drugim mamy do czynienia z Rayem kt ry obsesyjnie pragn zem ci si na swoim ojcu za zniszczone dzieci stwo czy Tonym, kt ry prowadzi podw jne ycie W oczach swojej, odwiedzanej co weekend, matki by przyk adnym synem, jednak na co dzie by bandyt , kt ry ama ko ci nies ownym d u nikom Szczeg lnym pacjentem by jednak Cameron, kt ry przemienia si w potwora.Opisywane przez autora sprawy s bardzo interesuj ce z punktu widzenia osoby zainteresowanej psychologi , kryminalistyk i wzajemnymi powi zaniami pomi dzy tymi dwiema dziedzinami Jednak e w mojej ocenie przypadki s opisane zbyt rozwlekle Ksi ka ma ponad 500 stron i w pewnym momencie d ugie opisy poszczeg lnych wizyt lub etap w ledztwa powoduj lekkie znu enie Pewnym remedium jest przeplatanie si poszczeg lnych spraw, a nie przedstawianie ich w jednym ci gu od pocz tku do ko ca.

 8. says:

  Simply brilliant After reading the jigsaw man I had to read this, its written so well and is a fascinating read and look into how a criminals mind works, how the became the person they are and how they are caught and or rehabilitated

 9. says:

  Page turner Thought you couldn t improve on the jigsaw man but this is even better going into depth especially about patients we have never heard about unless they went on to commit murder.

 10. says:

  I find books like this fascinating I read nothing but non fiction Anything which has a puzzle element to it just fascinates me and I want to know Who What Why and Where So Paul Britton s books are right up my street The Jigsaw Man equally as good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *