Seçme Şiirler

Seçme Şiirler Popular Book, Se Me Iirler By N Z M Hikmet Ran This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Se Me Iirler , Essay By N Z M Hikmet Ran Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Nazim Hikmet was born on January 15, 1902 in Salonika, Ottoman Empire now Thessalon ki, Greece , where his father served in the Foreign Service He was exposed to poetry at an early age through his artist mother and poet grandfather, and had his first poems published when he was seventeen.Raised in Istanbul, Hikmet left Allied occupied Turkey after the First World War and ended up in Moscow, wher

[Reading] ➾ Seçme Şiirler Author Nâzım Hikmet Ran – Webcambestmilf.info
 • Seçme Şiirler
 • Nâzım Hikmet Ran
 • 01 March 2019

10 thoughts on “Seçme Şiirler

 1. says:

  Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nas l kar karan l klar ayd n l a..

 2. says:

  a a lar an lardan uzun ya ar

 3. says:

  tad n kara kara, yudum yudumkederleniyorum Demi Naz m.Ne de g zel demi de il mi Son aylar saymazsam iir okumalar m n hepsi orada burada denk geldiklerim, belki bir de ders al rken kar ma kanlardan ibaretti Naz m Hikmet ten m sralar en ok Osmanl ca dersinde yapt m z okumalar vas tas yla okudum Bu ise, elime ald m kaleminden d k lm ilk kitap oldu.Sa n solunu inceleyip, di er iirlerinde yard mc olaca n d nerek sondan, yani Otobiyografi iirinden ba lad m Naz m n hayat n kendisinden dinlemek ba ka oldu ancak farkl kaynaklara da ihtiya duydum Daha ilk iirden anlatt ama benim anlamad m yerler vard nternetten do ru kaynak arama derdine girmek yerine eserleri ve hayat n konu alan Naz m Hikmet i araya al p okudum Onu bitirdikten sonra iirleri okumak daha bir keyifli oldu Her iir okumamda oldu u gibi be endi im ve bana hitap etmeyenler oldu Ancak her iir okumamda kar ma kmayan bir ey vard Naz m n kaleminden d k lenlerde Favoriler Kitapta hi unutmayaca m, d n p d n p okuyaca m iirlere kavu tum Bunlar Otobiyografi, Kar ma Mektup, 24 Eyl l 1945, Bir Cezaevinde Tecritteki Adam n Mektuplar 3, Rubailer den 6ve K z ocu u oldu.Haricinde de alt n izerken kalbime, akl ma kaz nan m sralar oldu ama ba tan sona y re imde hissettiklerim bunlard.Daha ok iirde, daha ok Naz m da bulu mak isterim iirler d nda bir ey s ylemek istiyorum Ben bu tarz se me eyleri ne yk ne iir sevmiyorum Tercihim her zaman yazarlar n airlerin varsa b t n eserleri, k lliyat ya da ilk bas ld yay mland s rayla okumak, okumaya al mak.Bu kitab da bana biri hediye etti i i in okudum.Se ilen iirler g zel olsa da yaz m s ras na g re okumay hem kronolojik fakt rler y z nden hem de eser sahibinin yaz msal geli imini g zlemlemek a s ndan yararl buluyorum Buna ra men Do an Karde serisini tamamlayaca m nk dizileri serileri yar m b rakt m zaman rahats z oluyorum.

 4. says:

  Toprak bak r g k bak r Hayk r G ne i enlerin T rk s n Hayk r

 5. says:

  Kitap i in de erlendirmem 3 5 Naz m Hikmet i ilk defa okudum Kimine g re ele tirilmesi biz okurlara d mez, kimi i inse hi sevilmez Ben hangi taraftay m bilmiyorum lk olarak unu yazmal y m ki kitab n i tasar m hi be enmedim , d kapa gayet iyi.Bu iir kitab ndaki iirlerin bir o unu anlamad m desem yeridir Bu her ne kadar benden kaynaklan yor olsa da Naz m Hikmet in dilini zor buldum Sevdi im iirleri tabi ki oldu ve o iirler i in de unu eklemeden ge emeyece im o kadar g zeldiler ki Sanki en ince t ile r lm gibi Okuyunca ya bu ger ekten b yle diyorsunuz ve iiri 2 defa okuyup, derin d ncelerle iire bak yorsunuz Okuman z ger ekten isterim nk inan n hi bir ey kaybetmezsiniz ama unu da belirtmeliyim ben bu kitab okurken zorland m Bu Naz m Hikmet in dilinden de kaynaklanabilir, kitab n edit rlerinin d zenlemesinden de kaynaklanabilir ya da olay tamamen benim seviyem ile ilgili olabilir.

 6. says:

  Naz m bir antaya s d rmak m mk n de il tabi ki Ancak bir ok g zel iirini bir arada okumak g zeldi Yeni ba layanlar i in ya da yle bir arada bir ok nl iirini okumak isteyenler i in g zel bir se enek. Tabi ki as l eserlerini de okumak ko uluyla Y NE MEMLEKET M ST NE S YLENM T R Memleketim, memleketim, memleketim, ne kasketim kald senin ora i i ne yollar n ta m ayakkab m, son mintan n da s rt mda paraland oktan, ile bezindendi Sen imdi yaln z sa m n ak nda, enfarkt nda y re imin, aln m n izgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim P ra , 8 Nisan 958

 7. says:

  Sende, ben, imkans zl seviyorum,fakat asla mitsizli i de il.

 8. says:

  B raks n pe imizikendi y re inin kabu unda ya ayanlar te u g ne tend enate temilyonlarla k rm z y rek yan yor Sen de karg s n n kafesinden y re ini u g ne tend enate e f rlat y re ini y reklerimizin yan na at Naz m Hikmet G ne i enlerin T rk s

 9. says:

  tekrardaki mucize g l m, tekrar n tekrars zl

 10. says:

  D NYANIN EN TUHAF MAHLUKUAkrep gibisin karde im, korkak bir karanl k i indesin akrep gibi Ser e gibisin karde im, ser enin tela i indesin Midye gibisin karde im, midye gibi kapal , rahat Ve s nm bir yanarda a z gibi korkun sun, karde im Bir de il, be de il, y z milyonlarlas n maalesef Koyun gibisin karde im, gocuklu celep kald r nca sopas n s r ye kat l verirsin hemen ve deta ma rur, ko ars n salhaneye D nyan n en tuhaf mahlukusun yani, hani u derya i re olup deryay bilmiyen bal ktan da tuhaf Ve bu d nyada, bu zul m senin sayende Ve a sak, yorgunsak, alkan i indeysek e er ve h l arab m z vermek i in z m gibi eziliyorsak kabahat senin, deme e de dilim varm yor ama kabahat n o u senin, can m karde im 1947D NYANIN EN TUHAF MAHLUKUAkrep gibisin karde im, korkak bir karanl k i indesin akrep gibi Ser e gibisin karde im, ser enin tela i indesin Midye gibisin karde im, midye gibi kapal , rahat Ve s nm bir yanarda a z gibi korkun sun, karde im Bir de il, be de il, y z milyonlarlas n maalesef Koyun gibisin karde im, gocuklu celep kald r nca sopas n s r ye kat l verirsin hemen ve deta ma rur, ko ars n salhaneye D nyan n en tuhaf mahlukusun yani, hani u derya i re olup deryay bilmiyen bal ktan da tuhaf Ve bu d nyada, bu zul m senin sayende Ve a sak, yorgunsak, alkan i indeysek e er ve h l arab m z vermek i in z m gibi eziliyorsak kabahat senin, deme e de dilim varm yor ama kabahat n o u senin, can m karde im 1947

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *