Siyah Gözler

Siyah Gözler Cemil S Leyman N Siyah G Zler I, Servet I F N N Yazarlar N N, Zellikle Mehmet Rauf Un Yaz Nsal Etkisini Ta R Ve D Nemin Ger Ek I Anlat S N N S Ylemine K R Bir Tutkunun Tragedyas N Ekler Kendisinden Ok Gen Bir Delikanl Ya B Y K Bir A Kla Ba Lanan, Orta Ya L Dul Bir Kad N N Yk S D R BuSiyah G Zler Tensel Bir Tutkunun Tragedyas

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Siyah Gözler book, this is one of the most wanted Cemil Süleyman author readers around the world.

➮ [Read] ➪ Siyah Gözler By Cemil Süleyman ➺ – Webcambestmilf.info
 • Paperback
 • 110 pages
 • Siyah Gözler
 • Cemil Süleyman
 • Turkish
 • 06 March 2019

10 thoughts on “Siyah Gözler

 1. says:

  Lisede okumu tum Siyah G zleri fakat zihnimde kitaba dair pek bir ey kalmad n fark edince ve Ayr nt Yay nlar n n kitab yay mlad n g r nce al p okumak istedim Eski ehir Ankara tren yolculu unda bana e lik eden Siyah G zler, a k n nas l saplant ya kaymaya meyilli bir duygu oldu unu da g steriyor asl nda Her ne kadar kitab n kapa tam manas yla a r bir spoiler olarak nitelendirilebilse de Ayr nt Yay nlar n n kitab di er yay nevlerinin son zamanlarda yapt gibi sadele tirmeden yay mlamas b y k avantaj G n m zde s k kullan lmayan kelimelerin g n m zde s k kullan lan kar l klar metin i inde parantez i inde verilmi Ke ke metin i inde vermek yerine dipnot eklinde verselermi ancak bu elbette tercih meselesi Konusuna gelirsek kocas vefat etmi bir kad n n kendinden ya a k k bir erke e olan a k n merkeze ald n s yleyebiliriz nce bu kad n n ya ndan ve ba ndan bir evlilik ge mi olmas ndan t r a ka kar koyu unu okuyoruz Sonras nda da a ka kendini b rak ancak hi rahatlayamadan kuruntular n n nas l kendisini ve sevdi i adam yiyip bitirdi ini g r yoruz Fecr i Ati D nemi nin bence ba ar l bir eseri Siyah G zler T rk Edebiyat merakl lar na duyurulur

 2. says:

  Kan mca, bu eserin nemi, 1910 gibi erken bir tarihte, erkek bir yazar n kalemiyle kad n bir kahraman n perspektifinden yaz lm bir roman edebiyat m za kazand rm olmas d r Siyah G zler deki airane ruhsal tahlilleri, sadelik seven okurun b nyesi kald ramayabilir te bihlerle s sl betimlemeleri, kahraman n zihnini haritalayan bir ara olarak be endim Sonlara do ru, cinsel saplant n n dinsel hezeyana, phenin paranoyaya d n t k s mlar gayet ba ar l buldum.Be enmedi im nokta, roman n bir ki inin etraf nda d n p dolanan d ncelerden olu mas ve bir ay rl kla bir odadan ba ka hi bir mek n i ermemesi Bu iki ki i kimdir, ne i le me guld r, aileleri nerededir, evrelerinde hi mi kimse yoktur, hi mi ba ka bir yere gitmezler gibi sorulara yan t bulam yoruz Kad nl k halini ac mas z bir b y k kentin somut sefalet havas i inde okumak isteyenlere Goncourt Karde ler in benzer temal ba yap t Germinie Lacerteux yu neririm NOT Ayr nt Yay nlar , dil i i eviride kelimelerin g n m zdeki kar l klar n parantez i inde vermeyi tercih ediyor b ylelikle hem orijinaldeki t n y duyabiliyor, hem de genelde kitab n sonunda verilen s zl e bakma derdinden kurtuluyoruz Yaln z, bir iki yerde s k t ve sukut kelimelerinin kar t r ld na dair bir ku kum var.

 3. says:

  dizi dizine temas ediyor bazen ayaklar, birbirlerini bularak, hafif tazyiklerle, do rudan do ruya s ylenemeyen eylere bir vas ta y m nakale oluyordu

 4. says:

  20sinde gen bir adam, 30una gelmi dul bir kad na a k olur Gen adam n srar yla, beraber olmaya ikna olan kad n, asl nda bu kadar gen ve yak kl bir adam n, onun gibi dul ve ya lanmaya ba lam bir kad nla beraber olaca na hi bir zaman inanamad Bir g n gelecek ve gen adam onu terkedecekti Bu d nce kar topu gibi b y yerek bir a d n t ve sonunda akl n kaybetti.Bir g n kuca nda, s yledi i ninniyle uyuyan siyah g zl adam n can n orac kta ald , onu terketmesin, ba kalar yla olmas n diye.

 5. says:

  Cemil S leyman n roman 1910 Otuzunu a k n dul bir kad n n stanbul da Beykoz daki evinde, on y ld r hizmet isi ve a s yla yaln z ya arken, yirmi iki ya nda bir gencin siyah g zler ine vurulmas n , zamanla delikanhy geceleri eve almaya ba lamas n ve sonunda, onunla evlenmesinin imk ns zl n d nerek, k skan l k bunal mlar y z nden, bir gece sevgilisini bo up ld rmesini anlatan eser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *