Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları

Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları Ubeydullah Efendi , Sar Kl C Bbeli Bir J N T Rk T Onun Eli Kilerle Dolu Ki Ili I, J N T Rkler In T Rde Likten Ne Kadar Uzak Olduklar Hakk Nda Fikir Vericidir II Abd Lhamid, Ubeydullah Efendi Yi Bug Nk Libya N N G Neyinde, B Y K Sahra Da Bulunan Taif E S Rm , Ttihat Ve Terakki Ise Kinci Me Rutiyet Te Defa Mebus Se Tirmi Ti Ubeydullah Efendi Ayr Ca Hapse De Girdi I Sultan Hamid Devrinde Bir Bu Uk Sene Hapis, Be Bu Uk Sene Nefiy, On Sene Ka Ak Oldu Umuz I In Tecr Be I Dideg Ndan Say L Yoruz Abd Lhamid D Neminde Sultana Jurnaller Vermi , Ttihat Lar K Yas Ya Ele Tirmi Tir M Tareke De Iki Kere Malta Ya S R Lm , Cumhuriyet Te Beyo Lu Evlendirme Memuru Olmu TurVeTe, D Nemin Tek Partisi CHP Nin Beyaz T Milletvekilli Inde Bulunmu Tur D Nyan N Bir Ok Lkesini Gezen Ubeydullah Efendi Nin Y Llar Aras Nda Iki Bu Uk Y L N Ge Irdi I Amerika Ya Ili Kin An Lar N Hem Zevkle, Kimi Zaman Hayretle, Hem De Yararlanarak Okuyacaks N Z Ubeydullah Efendi, Yak N Tarihimizin Fazlas Yla Renkli Ve Zg N Ki Iliklerinden Biri Onunla, Y Llar Aras Nda Ni In Gitti Ini Bilmedi Imiz Paris Te Beraber Olmu Ali Kemal In U S Zleri Bu Ki Ilik Hakk Nda Ayd Nlat C D R Nereden Geliyordu Nereye Gidiyordu Ne Yapmak Istiyordu Has L Ne Kudret I Ilmiyede, Ne Fikirde Idi Bilinmezdi Paris Te Idi Ne I In I In Mi Hay R Tahsil I In Mi Yine Hay R Rat, Servet Sahibi Mi Idi Hay R Nas L Ya Ard Anla Lmazd Fakat Ya Ard Son Derece Kanaatk R Idi Nice Y Llar Paris Te Yar M Okka S T, Y Z Dirhem Ekmekle Ya Ad Ahmet Turan Alkan N Bu Esere Yazd Ayr Nt L Sunu , Elinizdeki Hat R T N De Erini Art R Yor

Ahmet Turan Alkan, 1954 y l nda Sivas ta do du lk, orta ve lise e itimi bu ehirde tamamlad ktan sonra 1972 y l nda A Siyasal Bilgiler Fak ltesi ne girdi bu fak ltenin Siyaset ve dare b l m nden 1977 y l nda mezun oldu lk k e yaz s n 1974 y l nda, Sivas ta kan mahalli Anadolu gazetesi nde yay nlad Sivas lk Ocaklar Derne i taraf ndan d rt say yay nlanan Pusat isimli b lten derg

❮Epub❯ ➞ Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları Author Ahmet Turan Alkan – Webcambestmilf.info
  • Paperback
  • 283 pages
  • Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları
  • Ahmet Turan Alkan
  • Turkish
  • 20 July 2018

10 thoughts on “Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları

  1. says:

    Ubeydullah Efendi den ok b y k umutlar m vard , o y zden biraz hayal k r kl oldu Hele Fukuzawa n n ola an st otobiyografisinden sonra Ubeydullah Efendi nin otobiyografisi oldu undan da k t g r nm olabilir g z me Ara ara yapt analizler ve baz komik b l mler d nda arad m bulamad m Metnin gazeteye tefrika olarak yaz lm olmas ndan kaynaklanan zaaflar var diye d n yorum uray ok be endim ama Ahmed Celaleddin Pa a n n, Paris ve Cenevre de yirmi kadar ki iden ibaret J nt rkleri, tahsis etti i on be lira maa y z nden neredeyse altm ki iye kard ndan ik yetle J nt rkl kle ilgisi olmayanlar n dahi bu maa almak hevesiyle J nt rk f rkas na d hil olduklar ndan yak nan Ubeydullah Efendi, devlet maa yla yeni J nt rkler yeti tirilmesinden hayretlere d t n belirtiyor s 78 Ubeydullah Efendi, M sl manlar n vaktiyle Hz Osman , Hz Ali yi bile katlettiklerinden bahsederek, bir Abd lhamid e elbette silah ekilebilece ini ileri s rer ve yle der Biz Talha dan ve Z beyr den daha kav M sl man de iliz ya Bir b l m daha vard ok ho uma giden, ama u an hat rlayamad m leride hat rlarsam o al nt y da eklerim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *